Αρχική Παρουσιάζω ΕΥΔΑΠ: Εγκρίθηκαν 220 νέες προσλήψεις (πίνακας με ειδικότητες)

ΕΥΔΑΠ: Εγκρίθηκαν 220 νέες προσλήψεις (πίνακας με ειδικότητες)

924
0
Ακολουθήστε τη Χόβολη στο Facebook

Την έγκριση για 220 προσλήψεις με 8μηνα έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί άμεσα και θα αφορά προσλήψεις σε 4 ειδικότητες..

Η προκήρυξη θα αφορά την πρόσληψη διακοσίων είκοσι (220) ατόμων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα:

  • πενήντα (50) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές,
  • δεκαέξι (16) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες,
  • οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Μηχανοτεχνίτες,
  • σαράντα δύο (42) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί και
  • εκατόν τεσσάρων (104) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργάτες.
Για τις θέσεις των καταμετρητών ζητούνται:
  1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται:
  1. Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και
  2. Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.